Sommerens farvel 'Horizontalis'

Aster lateriflorus 'Horizontalis'